•Darja Havelková•

◦ síla žen ◦ shiatsu ◦ aquahealing ◦ darja ◦

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

 

Milí návštěvníci stránek www.silazen,cz, vážení zákazníci,  

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami našeho webu. Najdete zde veškeré informace, které podle platných právních předpisů máte mít k dispozici ještě před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Provedou Vás celým procesem nakupování a uzavření kupní smlouvy na Vámi vybranou službu. Najdete zde řadu ustanovení o Vašich právech i pravidla pro platby, přebírání služby, odstoupení od smlouvy a také reklamační řád. Přečtěte si proto, prosím tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále již jen „VOP“), pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko souhlasu s obchodními podmínkami. Pokud si VOP přečtete, bude Váš souhlas opravdu souhlasem.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej služeb přes webové rozhraní www.silazen.cz  (dále též jen „web“ nebo „webové rozhraní“). Samotný proces nákupu služeb a uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“). Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Obsah VOP: 

 1. Základní údaje o naší společnosti
 2. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy

 1. Jak je to s cenou služby a jak se platí
 2. Jakým způsobem vám bude služba dodána
 3. Odstoupení od Smlouvy

VII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Závěr

 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Spol. Síla ZEN s.r.o.

IČ: 140 42 428

Sídlo: č.p. 24, 262 42, Nepomuk

E-mail: info@silazen.cz

Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 359400.

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla společnosti. Adresa pro korespondenci je: č.p. 24, 262 42 Nepomuk, Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro běžnou komunikaci.

V dalším textu vystupuje naše společnost už jen jako „Prodávající“.

 

 1. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

 

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo s námi prostřednictvím webového rozhraní uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některé z nabízených položek zboží nebo služeb.

Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?

Na prodej služby je uzavírána kupní smlouva. Proces uzavírání této Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Jako Kupující objednáváte službu přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

 1. POPIS SLUŽEB: Na webovém rozhraní naleznete seznam a služeb podrobný popis jednotlivých položek a jejich případných variant a je-li to u dané služby potřebné, i s uvedením dalších důležitých informací ke službě.

Na webovém rozhraní naleznete i reference klientů a máte tak možnost zjistit jejich spokojenost se službou. Prezentace služeb uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

 1. OBJEDNÁNÍ SLUŽEB. Pro objednání služeb přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávané službě (vložením objednávané služby do „košíku“ webového rozhraní obchodu a uvedením počtu/množství objednávané služby, případně i varianty služby, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná), e-mail, telefonní kontakt a vyberete způsob úhrady a způsob doručení služby.


Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, ve kterém budou uvedeny i platební údaje. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP.

 1. Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy, pokud se služba již neprovádí. Ze stejných důvodů jsme oprávněni i odstoupit od uzavřené Smlouvy (neboť bychom nebyli schopni Vašim požadavkům vyhovět), přičemž odstoupení může být učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na Váš mailový kontakt a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat službu nebo účinnosti odstoupení od Smlouvy.


 1. V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme. Objednávat služby přes webové rozhraní anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Expedice probíhá pouze v pracovní dny. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

 2. Vlastnické právo ke službě na Vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a službu jste převzali.
 3.  
 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET – Pokud se na webovém rozhraní zaregistrujete, obratem obdržíte na Vámi zadaný mailový kontakt přístupové údaje pro přístup k uživatelskému účtu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni Vám uživatelský účet znepřístupnit č zrušit. Nákup v e-shopu je možné uskutečnit i bez registrace a založení uživatelského účtu, ale je možné, že se tím ochudíte o přístup k některým námi poskytovaným výhodám.
 5.  
 1. JAK JE TO S CENOU SLUŽBY A JAK SE PLATÍ?
 2.  
 3. CENA SLUŽBYÍ: Na webovém rozhraní je u služby vždy uvedena i cena, a to včetně daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. 

 4. Sjednanou cenou je cena uvedená u služby v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 5. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

 6. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a služba co nejdříve dodána.

SPLATNOST KUPNÍ CENY: Zvolíte-li platbu klasickým bankovním převodem, kupní cena je splatná do 7 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v potvrzovacím emailu. V případě, že nebude kupní cena zaplacena do uvedené lhůty, objednávku zrušíme. 

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.  

Službu není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 1. Při platbě za službu Vám vystavíme fakturu, s náležitostmi dle platných právních předpisů. Fakturu Vám v elektronické formě zašleme na Vám e-mail. Faktura zároveň slouží i jako dodací doklad a doklad o záruce. 
 2.  
 1. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDE SLUŽBA DODÁNA?
 2.  
 3. ZPŮSOB DODÁNÍ. Služba je dodána online formou.


 4. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na způsobu platby a na dostupnosti vybrané služby. Službu Vám poskytne v momentě, kdy bude platba učiněná běžným bankovním převodem připsána na náš bankovní účet.

 5. Pokud by službu nebylo možné v této lhůtě dodat, budeme vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak vy, tak my od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.
 6.  
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 2.  
 3. Spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí služby. Je-li předmětem Smlouvy několik druhů služeb nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky služby. Tuto možnost má pouze Spotřebitel, nikoli Kupující, který nenakupoval v pozici spotřebitele. V uvedené 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na info@silazen.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. I. VOP. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. (tady proklik na formulář, který zašlu jako samostatný dokument) V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.


Prosím vezměte na vědomí, že podle § 1837 NOZ nemůže ani Spotřebitel odstoupit od Smlouvy:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

V těchto případech tak odstoupení od Smlouvy neumožňujeme ani Kupujícím, kteří nejsou spotřebitelé.

 1. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy dle odst. 1 Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali jako platbu za službu. 

 2. V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 7 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsme od vás obdrželi před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme Vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
 3. Jak Vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.
 4. Je-li Vám společně se službou poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.
 5.  

VII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ a § 2161 až 2164 NOZ.

 3. Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že služba při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu služby za nové anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužité službě můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu služby za novou. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nové služby bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. 

 5. Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud byste před převzetím služby věděli, že služba má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním.
 6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci učiněnou Spotřebitelem vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. Je-li nutné odborné posouzení vady, pak přiměřená doba posuzování se nepočítá do uvedené 30denní lhůty. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení. 

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese info@silazen.cz.
 2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4.  
 1. ZÁVĚREM

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky. (je ideální to mít přímo jako přílohu e-mailu. Pokud to nejde, tak tuto větu smažte a minimálně mějte na webových stránkách dostupný archiv různého znění VOP, ale není to řešení úplně souladné se zákonem)

 4. Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2022.s

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU